Pages

ENOGASTRONOMSKA BAŠTINA PODRAVINE I NJENO UKLJUČIVANJE U TURISTIČKU PONUDU
ENOGASTRONOMSKA BAŠTINA PODRAVINE I NJENO UKLJUČIVANJE U TURISTIČKU PONUDU
Jelica Kopričanec
Masovni turizam u kojem se traži „sunce i more“, dolazi do točke zasićenja, pa su stoga današnji turisti u potrazi za novim turističkim destinacijama s ciljem upoznavanja domicilnih sredina u koje su otputovali. Na taj način dolazi do razvoja enogastronomskog turima kao novog proizvoda na tržištu. Eno-gastro turizam smatra se iskustvenim putovanjem koje uključuje kušanje određenih proizvoda regije te posjete restoranima i lokalnim proizvođačima hrane. Hrvatska ima dobre...
ENOLOGIJA I GASTRONOMIJA BARANJE KAO RESURS ZA RAZVOJ ENOGASTRONOMSKIH DOŽIVLJAJA
ENOLOGIJA I GASTRONOMIJA BARANJE KAO RESURS ZA RAZVOJ ENOGASTRONOMSKIH DOŽIVLJAJA
Zdravko Perković
Rad se bavi analizom povezanosti eno gastronomije i razvoja turizma na području Baranje. Baranjsko područje je turistička sredina u kojoj su dostupni razni oblici turizma. Baranja se danas razvila u turističku destinaciju turizama raznih oblika gdje vodeće mjesto zauzimaju eno gastro turizam, ruralni turizam te turizam zaštićenih područja. Eno gastro turizam je najzastupljeniji oblik turizma. „Otvaranjem“ destinacije javljaju se nove poslovne ideje koje doprinose boljitku...
ENOLOŠKO NASLJEĐE - RESURS ZA BRENDIRANJE KRIŽEVAČKOG
KRAJA KAO ENO - GASTRO DESTINACIJE
ENOLOŠKO NASLJEĐE - RESURS ZA BRENDIRANJE KRIŽEVAČKOG KRAJA KAO ENO - GASTRO DESTINACIJE
Ivana Čeredar
Da bi pojedino područje tržišno valoriziralo svoj identitet i prepoznatljivost potrebno je brendiranje i promocija nekog proizvoda koji je specifičan za to područje. Mogućnost brendiranja križevačkog kraja s obzirom na povijest, smještaj i geološke značajke ogleda se u dobro razvijenom vinogradarstvu i vinarstvu. Veliki izbor vinskih sorti daje vrhunska vina iznimne kvalitete te samim time vino kao proizvod u eno - gastronomskom smislu ima veliki značaj. U razvitku bogate...
ETHERNET MREŽE
ETHERNET MREŽE
Igor Mnih
Rad predstavlja razvoj Ethernet mreža i standarda kroz povijest. U radu se opisuje izvorna Ethernet mreža koju su prvotno postavili znanstvenici Robert M. Metcalfe i njegov kolega David R. Boggs te primjenu riješenja za otkrivanje kolizije paketa. Drugi dio rada se odnosi na CSMA sustave, njihov rad i primjenu kao i na IEEE standarde, posebice IEEE 802.3. U zadnjem dijelu rada se nalazi objašnjenje IEEE okvira, razlika između izvornog DIX okvira i IEEE okvira te dodatke i primjenu IEEE...
ETIKA I KOMUNIKACIJA
ETIKA I KOMUNIKACIJA
Monika Colarić
U radu se razmatra etika i moral sa filozofskog stajališta, zatim koja obilježja posjeduje etičan/neetičan čovjek. Etika se pojavljuje u svakodnevim situacijama te se na taj način propituju čovjekove vrijednosti i moralnost. Uz to veže se i komunikacija koja ima bitnu ulogu u čovjekovu životu kako privatnom tako i poslovnom. Dobra komunikacija unutar organizacije znatno doprinosi učinkovitom poslovanju te vodi ka ostvarivanju uspjeha. Uz komunikaciju veže se i etika. Za uspješnu...
ETIKA I MORAL U POSLOVNOM PREGOVARANJU
ETIKA I MORAL U POSLOVNOM PREGOVARANJU
Marijan Škiljić
Cilj ovog rada je pokazati važnost etike i morala u poslovnom pregovaranju sa svrhom da se pokaže koliko etika i moral utječu na uspješnost pregovaranja. Etika i moral su pojmovi koji se vežu uz čovjeka i čovjek se njima bavi od rane povijesti. To je široka i opsežna tema. U radu se prvo spominje što su to etika i moral općenito, zatim se dotiče poslovne etike koja se može promatrati kao jedan poseban dio. U poslovnoj etici se moral i etika proučavaju kroz poslovno...
ETIKA I PROFESIONALIZAM U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
ETIKA I PROFESIONALIZAM U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
Matea Novak-Jembri
Rad se bazira na teorijskom prikazu etičnosti i profesionalizma unutar određenih organizacija, kao i na praktičnom primjeru poduzeća koja se vode etičkim kodeksom. Upravo zbog toga što poštivanje određenih normi i pravila predstavlja jedan od ključnih segmenata današnjeg poslovanja, etički kodeksi zapravo su put svakog pojedinca ka ostvarivanju uspjeha. Opisan je i pojam poslovne etike te je od stvrane velikog broja autora uspoređen sa osobnom etikom. Uz to, najviše se...
ETIKA U MARKETINGU
ETIKA U MARKETINGU
Veronika Bele
Cilj ovog završnog rada je kroz korištenu dostupnu literaturu iz različitih izvora obraditi temu etike u marketingu. Kroz rad se teorijski razrađuje pojam samog marketinga, etike u marketingu, pojašnjava se i povezanost marketinga i medija te oglašavanja i opće dobrobiti. Nadalje, definira se poslovna etika i etika kao znanost. Zadaća marketinga ogleda se u tome da se usvoje moralne vrijednosti i s njima uskladi ponašanje. Važno je naglasiti da pored mogućih etičkih problema...
ETIČKI PROBLEMI U MARKETINGU
ETIČKI PROBLEMI U MARKETINGU
Silvia Matočec
Radom se želi prikazati kakvi etički problemi u marketingu postoje. Marketinški stručnjaci imaju složen zadatak i njihov posao nije nimalo lak. S jedne strane moraju predstaviti svoj proizvod kao „najbolji“ te prikazati sve njegove prednosti i kvalitete, a s druge strane moraju stvoriti poruku koja ne prelazi granice etičnosti te nema negativan učinak na potrošače. Upravo tu se javljaju povezanost između marketinga i etike. U suvremenom društvu često se susrećemo...
ETIČKO HAKIRANJE U FUNKCIJI PROCJENE SIGURNOSTI LOKALNIH MREŽA
ETIČKO HAKIRANJE U FUNKCIJI PROCJENE SIGURNOSTI LOKALNIH MREŽA
Šimun Ivanac
Etičko hakiranje je pojam koji se odnosi na traženje slabosti u sustavu radi poboljšanja sigurnosti. U tom procesu se pokušavaju pronaći ulazne točke koje postoje u računalnoj mreži ili sustavu i pokušava se probiti u njih. Riječ etika u ovom kontekstu znači raditi sa visokim profesionalnim moralima i principima. Bez obzira da li se etičko hakiranje vrši na vlastitom sustavu ili tuđem, sve što se odradi u procesu mora podržavati postavljene ciljeve. Računalni stručnjaci...
ETIČNOST I MORALNOST NA DRUŠTVENIM MREŢAMA
ETIČNOST I MORALNOST NA DRUŠTVENIM MREŢAMA
Marin Žada
Rad se bazira na teorijskom i praktičnom prikazu morala, etike, društvenih mreža, utjecaja etike u elektroničkom poslovnom okruženju te istraživanju o korištenju društvenih mreža u poslovanju. Moral je skup nepisanih pravila i običaja koji utvrđuju međuljudske odnose i prosuđuju šta je dobro, a šta zlo. Moral je nešto objektivno kao oblik društvene svjesti, sistem običaja, navika, normi. Etika je znanost o moralu koja istražuje smisao i ciljeve ljudskoga ponašanja u...
ETIČNOST PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU
ETIČNOST PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI NA INTERNETU
Marko Bračko
Etika predstavlja određene norme i pravila ponašanja kako u svakodnevnom životu, tako i u poslovnome svijetu. U odnosu na prošlost kada se je etika prenosila usmenim putem i ponekim starim zakonima, danas su propisana mnoga pravila, etički kodeksi pa tako i zakoni za pravilno etičko djelovanje. U poslovnome svijetu nije potrebno samo dobro poslovati i ostvarivati profit, potrebno je uskladiti ponašanje i donošenje poslovnih odluka sa etičkim pravilima. Poduzetnik je osoba koja...

Pages